ศุกร์ ที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 05:47:26
header plan.ksc.rmuti.ac.th
Featured Content Slider Using jQuery - Web Developer Plus Demos

» ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี Annaul Report
-> รายงานประจำปี 2551 Annaul Report 2008
[อ่าน 1442 ครั้ง]
-> รายงานประจำปี 2552 Annaul Report 2009
[อ่าน 1168 ครั้ง]
-> รายงานประจำปี 2553 Annuaul Report 2010
[อ่าน 1194 ครั้ง]
-> รายงานประจำปี 2555 (Annual Report 2012)
[อ่าน 2670 ครั้ง]
-> รายงานประจำปี 2556
[อ่าน 652 ครั้ง]
ประกาศจากฝ่ายออกแบบและพัสดุ
-> ขอปรับระบบและขั้นตอนการทำงานในฝ่ายออกแบบและพัสดุ
[อ่าน 866 ครั้ง]
ประกาศจากฝ่ายการคลัง
ประกาศจากฝ่ายการสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
-> เอกสารประกอบการจัดทำฐานข้อมูล 2555_3
[อ่าน 788 ครั้ง]
-> รายงานการเผยแพร่รายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของวิทยาเขตกาฬสินธุ์
[อ่าน 659 ครั้ง]
-> ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ตัวอย่างการใช้ ระบบ E-Document
[อ่าน 666 ครั้ง]
-> รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ การจัดการความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และวันที่ 4 มีนาคม 2557
[อ่าน 699 ครั้ง]
ประกาศจากฝ่ายงบประมาณและติดตามประเมินผล
-> ปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Update
[อ่าน 609 ครั้ง]
ประกาศจากฝ่ายนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์
-> การนำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ต.ค.54 - 31 พ.ค.55)
[อ่าน 678 ครั้ง]
-> รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (ข้อมูลรอบ ๖ เดือน) ของวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ต่อศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
[อ่าน 1768 ครั้ง]
-> ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
[อ่าน 556 ครั้ง]
-> รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๖
[อ่าน 593 ครั้ง]
-> คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560
[อ่าน 504 ครั้ง]
system plan
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสาระน่ารู้
SWOT คืออะไร
ประเภทของงานงบประมาณ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พรบ.วิธีการงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
การจัดการประชุมที่ดี
ราคามาตรฐาน
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การพิจารณา งปม.ด้านการฝึกอบรมสัมนา
การจัดการความรู้ (KM)
คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2554
ปฏิทินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Update
 สถิติเว็บไซต์
Online : 1
Today : 13 ครั้ง/
Month : 1,006 ครั้ง/
Visiter total : 10,881 ครั้ง/
Start Counter: 11-10-55
home_28
ระบบถาม-ตอบ/งานระบบ KPI
คำถามใหม่ (0)
ระบบถาม-ตอบ/งานระบบ Erp
คำถามใหม่ (0)
ระบบถาม-ตอบ/งานฝ่ายพัสดุ
คำถามใหม่ (0)
ระบบถาม-ตอบ/งานฝ่ายการคลัง
คำถามใหม่ (0)
Aleo Flash Slideshow Gallery Maker
ระบบสารสนเทศเพื่่อการบริหาร (ระบบ ESS)
» ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission system)
» ระบบงานบริการนักศึกษา (Student service system)
» ระบบบริการทั่วไป (General service system)
» ระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา (Lecturer service system)
» ระบบงานบุคลากร (Human resource system)
» ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll system)
» ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student loan system)
» ระบบประเมินการเรียน การสอน (Quanlity assurance system)
»  ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชั้วัด (KPI system)
» ระบบรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Information system)

ระบบสารสนเทศเพื่่อการบริหาร (ระบบ ERP)
ระบบสารสนเทศเพื่่อการบริหาร
© งานบริหารทรัพยากร สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
งานบริหารทรัพยากร สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ | โทร: 043-811128,โทรสาร: 043-812972 | e-mail: karom.ru@rmuti.ac.th